Co se děje ve VZ FMV?

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

Hledat
Pokročilé hledání
Konference o vzdělávání v cestovním ruchu

Související stránky

Závěry Konference o vzdělávání, konané dne 21. 10. 2008 v Hotelu Praha

Plakát a program naleznete zde »

Kvalifikovaní pracovníci jsou rozhodující podmínkou ekonomického růstu společnosti a schopnosti národního hospodářství obstát ve světové konkurenci. Úspěšnost České republiky na globálním, rychle se měnícím trhu práce v oblasti cestovního ruchu, bude záležet především na flexibilitě vzdělávací soustavy, tj. schopnosti pružně reagovat na požadavky hospodářské praxe.

Předpokladem příznivého vývoje v oblasti cestovního ruchu je spolupráce všech zúčastněných subjektů, podniků a organizací v oblasti cestovního ruchu, centrálních řídících orgánů, vzdělávacích institucí a zařízení.

Účastníci konference doporučují:

 • Přejít od kvantitativního nárůstu škol svýukou cestovního ruchu ke zkvalitňování studijních programů a výukových metod,
 • Prohloubit spolupráci vzdělávacích institucí a podniků a organizací cestovního ruchu,
 • rozvinout komunikaci mezi světem práce a vzdělávání,
 • společně usilovat o zvýšení prestiže oboru,
 • vytvořit podmínky pro zmírnění rozdílů vodměňování pedagogů a pracovníků hospodářské praxe a tím přispět ke zvýšení prestiže pedagoga,
 • podporovat mezinárodní studijní programy,
 • podporovat mezinárodní výzkum a jeho výsledky bezprostředně využívat vhospodářské praxi,
 • zvyšovat kvalifikaci pedagogů formou průběžného vzdělávání a úzkou spoluprácí shospodářskou praxí,
 • umožnit odborníkům zpraxe vyučovat na školách různého typu, vpřípadě soustavné výuky po absolvování pedagogického minima,
 • prohloubit spolupráci teorie a praxe při tvorbě učebních pomůcek a učebních textů,
 • podporovat prostupnost vzdělávací soustavy,
 • prohlubovat spolupráci sabsolventy škol,
 • pro zkvalitnění výuky na středních školách využívat kvalifikační standardy, hodnotící standardy, rámcové vzdělávací programy jako vzdělávací standardy a jednotnou závěrečnou zkoušku,
 • prohloubit spolupráci mezi zástupci zaměstnavatelů, středními školami a NÚOV při prosazování kurikulární reformy,
 • bezprostředně využít vpraxi výsledky projektů zaměřených na evaluaci vzdělávání voblasti cestovního ruchu, které jsou řízeny MMR ČR a financovány zESF,
 • propracovat systém celoživotního vzdělávání pracovníků voblasti cestovního ruchu,
 • podpořit a aktivně se zúčastnit prací na tvorbě dílčích kvalifikací pro oblast CR dle zákona č.179/2006 sbírky uznávání výsledků předchozího vzdělávání pro všechny úrovně vzdělávání,
 • podporovat vznik sektorové rady pro oblast CR vgesci SOCR a zabezpečit účast špičkových odborníků.

AHR ČR a její vzdělávací sekce doplní svůj tým odborníků a dále rozpracuje výše uvedená doporučení do konkrétních kroků k jejich prosazení do praxe.