Co se děje ve VZ FMV?

25.6.2018 - 23.7.2018 - Mimořádné výběrové řízení pro studenty magisterského studia

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Mezinárodní spolupráce výzkumného záměru v roce 2007

Výzkumná síť

– instituce

– organizace

Činnost partnera v zahraničí

Charakteristika spolupráce

Jméno

Účast v mezinárodních sítích a na mezinárodních projektech

CINEFOGO – Network of Excellence „Civil Society and New Forms of Gover-nance in Europe – The Ma-king of Euro-pean Citizen-ship“

síť badatelských institucí (48), vedené Roskilde Uni-versity v Dánsku, 6. Rámco-vý program, Evropská komise

vědecké práce

účast na konferenci : Roskilde, 1.6.-3.6., workschopy

V. Dvořáková

K. B. Müller

P. Vymětal

J. Reschová

UNA´s Europe Network vzdělávací, výzkumná, or-ganizační činnost v oblasti sítě OSN

společné projekty (mezi-národní konference, vzdě-lávací cykly)

Z. Lehmannová

European Retail Academy – mezinárodní síť výzkumných a vzdělávacích institucí zaměřená na oblast obchodu

síť institucí z celého světa (dnes již 100 partnerů), sídlo v Kolíně nad Rýnem, zajišťuje zejména vzájemný přenos informací o řešených projektech, pořádaných konferencích, vydaných publikacích atd.

klíčovým můstkem mezi ERA a VZ je problema-tika corporate social re-sponsibility, spotřebitel-ské politiky a zaměstná-vání

FMV (zastoupení H. Machkovou)

D. Zadražilová

TIME – „The Identity Matrix in Europe“: projekt podaný v rámci 7. Rámcového prog-ramu, prošel prvním kolem, nyní v procesu dalšího posu-zování

síť vědeckých institucí: Universiteit van Amsterdam

Vrije Universiteit Brussel Aarhus Universiteit, Dánsko

London School of Evino-mics, VŠE, Bosporus Uni-versity, Istanbul, University of Cordoba, Budapest Colle-ge of Communication

University of Turin

vědecké práce,konference,

workshopy atd.

 

V. Dvořáková

SENT – Università di Roma Tor Vergata, Itálie

organizátor evropské sítě

příprava úspěšné žádosti o grant Evropské komise

I. Němcová

EU-China European Stu-dies Centres Programme – program Evropské komise na podporu studia a výzkumu o EU v Číně

CAP – Centrum für angewandte Politikfor-schung, Renmin University of China, Centre of Euro-pean Studies, a síť dalších čínských univerzit a uni-verzit ze států EU

výzkumné studie; výzkumný pobyt dvou spoluředitelů v Číně, zpracování vědeckého projektu, připravuje se společná publikace

E. Cihelková

P. Hnát, J. Jakš

J. Abrhám

J. Taušer

D. Zadražilová

Program EQUAL, projekt Třetí kariéra – Partneři projektu ŠkodaAuto, Exper-tis, STAMP, STEM, CSP, EOL (pilotní projekty od-zkoušeny v podnicích Škoda Auto, Delvita, Danone, Lek-kerland, Interiér Říčany, Fau-recia)

dvě části projektu obsahově navazují na VZ:(i) revitalizační program pro manažery ve sledované ka-tegorii (50+),

(ii) program pro útvary HR v partnerských firmách (podchycení a využití potenciálu ve sledovaných kategoriích pracovníků)

byla navázána spolupráce s uvedenými partnery v zahraničí, která vy-vrcholila workshopem v SRN a mezinárodní konferencí v červnu 2007 v Praze, zaměřená na prezentaci výsledků pilotního projektu

A. FilipováZ. Čechová

J. Odehnalová

Spolupráce s mezinárodními asociacemi a vědeckými institucemi

CEEISA – Central and East

European International Stu-

Dies Association

asociace podporující vědeckou a publikační spolupráci v oblasti mezinárodních vztahů ve střední a východní Evropě

členství v organizaci,

účast na konferencích,

spolupořádání konferencí,

mezi univerzitami sítě – společné publikace

Z. Lehmannová

P. Cibulková

J. Němec,

J. Rolenc, P. Hnát

D. Steinmetzová

Z. Stuchlíková

I. Němcová, J. Bič

J. Abrhám

WISC – World International Studies Committee

světový výbor pro mezinárodní studia – sdružení 21 asociací

podíl na pořádání mezi-národních konferencí

Z. Lehmannová

ERSA – European Regional Science Association

asociace, jejímž cílem je podpora vědního oboru regionalismu a souvisejících oblastí studia

členství v asociaci, výměna poznatků v rámci vědeckých konferencí J. Abrhám

C.A.P – Centrum für angewandte Politikforschung

prestižní výzkumná instituce v SRN

společný výzkum v rámci projektu EU-China Euro-pean Studies Centres Programme „The Impact of EU Enlargement on European Integration and the Global Political ekonomy“, studie – 4 zve-řejněny na web C.A.P, společná mezinárodní konference v SRN

E. Cihelková

J. Jakš

P. Hnát

UNU-CRIS – United Nati-ons University-Comparative

Regional Integration Studies Programme

výzkumná a pedagogická činnost

vystoupení na konferenci

předmluva k české pub-likaci

D. Steinmetzová

E. Cihelková

Mezinárodní spolupráce se zahraničními univerzitami

Wirtschaftsuniversität Wien – Institut für Außenhandel, Rakousko

akademická

instituce

výzkum,

pedagogická činnost

J. Taušer

MGIMO Moskva,

Ruská federace

akademická

iInstituce

výzkum,

pedagogická činnost

P. Žamberský

Univerzitet u Sarajevu,Bosna a Hercegovina

akademická

instituce

vědecká spolupráce,výzkum vztahů EU-BaH I. Němcová
School of International Re- lations, St. Petersburg State University, Ruská federace

akademická

instituce

editorská činnost, příprava společných publikací

Z. Lehmannová

Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovensko

akademická

instituce

člen vědecké rady, člen redakční rady časopisu, společné vzdělávací a výzkumné akce

Z. Lehmannová

D. Zadražilová

Z. Švarc

E. Cihelková

University of Ljubljana, Slovinsko

akademická

instituce

vystoupení na konferenci D. Steinmetzová
University of Wroclaw,Polsko

akademická

instituce

Konference CEEISApříprava společné public-kace P. Hnát, J. Bič,Z. Stuchlíková,

E. Cihelková

Corvinus University Budapest, Maďarsko

akademická

instituce

příprava společné public-kace P. Hnát, J. Bič,Z. Stuchlíková,

E. Cihelková

Galatasaray University, Marmara University, Turecko

akademická

instituce

příprava společné public-kace P. Hnát, J. Bič,P. Vymětal

E. Cihelková

University Hung Yen, Fakulta technického, environ-ment. a zemědělsko-potravinář-ského inženýrství, Vietnam

akademická

instituce

technická a metodická

pomoc při zakládání fakulty za gesce MPO ČR, realizá-tor: ČZU Praha;

V. Jeníček

Spolupráce s orgány Evropské unie a jinými mezinárodními subjekty

European Commmission

DG EAC/Jean Monet Programme

účast na konferenci „Glo-bal Jean Monnet Confe-rence 2007; příspěvek vystavený na web EU

E. Cihelková

J. Krč

Advisory group for Social Sciences and Humanities

odborná konzultační čin-nost Z. Lehmannová
SGIR ECPR Evropská síť oborumezinárodní vztahy podíl na pořádáníkonferencí Z. Lehmannová

International Chambre

of Commerce

poslání ICC se tématicky váže k regulačním mecha-nismům a legislativě upra-vující obchodní styk

přenos informací,

hledání dalších forem spolupráce

FMV (zastupená Z. Švarcem)

Corvinus Society for Fore-ign Affairs, Maďarsko

nezávislá společnost na pod-poru vědy a vzdělanosti ve středoevropském prostoru

uspořádání společné kon-ference A. TurečkováE. Cihelková

Spolupráce s českými subjekty, jež jsou členy významných mezinárodních organizací

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

SOCR je členem mezi-národní struktury v rámci EU (na vrcholové úrovni EuroCommerce jako zástup-ce zaměstnavatelů v oblasti obchodu)

spolupráce s legislativní skupinou SOCR, která je připomínkovým místem pro legislativu týkající se obchodní činnosti

VŠE (zastoupená D. Zadražilovou)

Spolupráce s velvyslanectvími třetích států v ČR

Velvyslanectví USA v ČR zastupitelský úřad vystoupení na konferenci D. Steinmetzová
Velvyslanectví Peru v ČR zastupitelský úřad vystoupení na konferenci J. Němec

Zahraniční nadace

Konrad-Adenauer-Stiftung

politický program,

vzdělávání, výzkum, stipen-dia pro studenty

podpora a spolupořadatel akcí ve spolupráci s CES E. CihelkováD. Steinmetzová

J. Jakš

Bertelsmann Stiftung

výzkum a aplikace jeho výsledků v praxi

vstoupení na workshopuv agličtině J. JakšD. Steinmetzová