Co se děje ve VZ FMV?

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Pokyny pro autory

Související stránky

Články publikované ve Working Papers mají charakter statí či polemických příspěvků.

Obsah příspěvků posuzuje recenzní tým a projednává redakční rada časopisu; o výsledku uvědomí redakce autora elektronickou poštou či telefonicky. Pokud není příspěvek přijat, je redakce oprávněna si ponechat jeden jeho exemplář. Na uveřejnění příspěvku neexistuje právní nárok.

Předpokládá se, že příspěvek nabízený k uveřejnění nebyl dosud nabídnut a bez souhlasu vydavatele ani nebude nabídnut jinému vydavateli.

Doporučený rozsah rukopisů činí přibližně 20 stran (vypracujte podle vzoru), tj. zhruba

30 000 znaků (včetně mezer), 5 500 slov, včetně abstraktů a seznamu literatury, tabulek i grafů.

Rukopisy se předkládají v českém nebo anglickém jazyce v elektronické verzi ve formátu doc (mailem: bic@vse.cz,  nebo na přenoseném disku). Alespoň jeden vytištěný rukopis musí být podepsán autorem, který tím stvrzuje, že vydavateli bezplatně poskytl právo k publikování v tištěné i elektronické formě a že příspěvek vytvořil vlastní tvůrčí činností a neexistují k němu autorská práva jiných osob.

Součástí rukopisu musí být v češtině i angličtině:

Na zvláštním listě předává autor redakci své plné jméno s tituly a vědeckými hodnostmi, přesný název a adresu pracoviště, telefonní a e-mailové spojení.

Autorské korektury je nutno vrátit do týdne a není přípustné provádět v nich úpravy, které by ovlivnily rozsah textu.

Vzor formátování naleznete zde »