Co se děje ve VZ FMV?

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Ekonomická governance

Související stránky

Cíl 1: Ekonomická governance – hospodářská politika vyspělých zemí v kontextu globalizace

V rámci tohoto dílčího cíle bude interdisciplinární tým složený z odborníků na hospodářskou politiku a vnitřní aspekty ekonomického prostředí, na mezinárodní ekonomické vztahy a komparativní ekonomiku a na analýzu mikroekonomického prostředí v mezinárodním obchodě, finanční management a corporate governance hledat odpovědi na otázky související s proměnami ekonomické governance na všech jejich úrovních, avšak vzhledem k důrazu na postavení České republiky a Evropské unie zejména se zaměřením na evropský prostor a jeho komparaci s ostatními vyspělými centry světové ekonomiky.

 

Z hlediska makroekonomického půjde zejména o determinanty konkurenceschopnosti evropského regionu v globální ekonomice, komparaci hospodářské politiky a ekonomické governance EU, USA a Japonska a samozřejmě o kritické zhodnocení Lisabonské strategie a jejích efektů, jež spolu se systémem vnějších ekonomických vztahů představuje v současnosti nejsilnější nástroj ekonomické reakce EU na globální výzvy. Do tohoto dílčího cíle spadá i regionální tématika vstupu zemí střední a východní Evropy do Evropské měnové unie, přechodu transformačního procesu ve střední a východní Evropě k „běžným“ strukturálním reformám a koordinace hospodářské politiky v kontextu rozšíření Evropské unie a její vyšší ekonomické diverzitě i v kontextu širších nadnárodních organizací (např. OECD). Aktivní účast České republiky na formování strategií a aktivit v této oblasti bude klíčovou determinantou vhodnosti uvedených nástrojů pro konkrétní podmínky ČR a její adekvátní reakce na globalizaci.

 

Vstup ČR do EU ovšem představuje také souhrn institucionálních změn, které neovlivňují jen makroekonomické prostředí ČR, ale také její soukromý sektor. Nutnou součástí nové ekonomické governance je tedy také analýza podnikatelského prostředí, nových nástrojů managementu a finančního řízení, které klíčovým způsobem ovlivňují národní konkurenceschopnost jak v podmínkách rozšířené EU, tak v globálním měřítku.

 

Cílem tohoto dílčího tematického okruhu výzkumu tedy bude blíže prozkoumat výše uvedené aspekty ekonomické governance a jejích nejnovějších trendů a nástrojů se zvláštním zřetelem na celkové priority výzkumného záměru, tj. na posttransformační hospodářskou politiku České republiky, její konkurenceschopnost a zapojení do EU a světové ekonomiky a na koordinaci hospodářských politik v rámci vnitřního trhu EU, procesy reálné konvergence a reakce institucionální a ekonomické struktury EU na síly globalizace. Výraznou aspirací tohoto dílčího cíle je rovněž identifikovat skupiny ekonomických subjektů, na které mohou mít opatření v oblasti konvergenčních a stabilizačních programů a plánů pro dosažení dalších hospodářských cílů v rámci EU výrazně pozitivní nebo výrazně negativní dopady, pokusit se tyto dopady, pokud možno, kvantifikovat a poskytnout tak zpětnou vazbu těmto subjektům, neboť daný přístup je v praxi hospodářské politiky zatím výrazně opomíjen. Právě aplikace moderních prvků ekonomické governance a jejich přesné zhodnocení a kvantifikace se z pohledu zostření globální konkurence jeví jako klíčový faktor udržení a upevnění postavení EU ve světové ekonomice, které je nanejvýš důležité pro její ekonomickou prosperitu, vyvážený vývoj a dosahování jejích globálních cílů. Tím je předmět zkoumání ekonomické governance zároveň jednoznačně propojen s dalšími dílčími cíli výzkumného záměru.