Co se děje ve VZ FMV?

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Udržitelný rozvoj a etika

Související stránky

Cíl 3: Udržitelný rozvoj, transparentnost a etika

Kritickým faktorem úspěšné governance v oblasti ekonomiky i politiky je ovšem, jak bylo naznačeno výše, důvěra a podpora z řad občanů (voličů, akcionářů). Bez jejich důvěry a podpory totiž není vytýčený směr vládnutí dlouhodobě udržitelný a legitimní. Na všech úrovních governance lze ovšem v dnešní době vystopovat slábnoucí legitimitu a podporu občanské společnosti systému vládnutí. Ta do značné míry souvisí s neduhy současného systému, jako jsou přeregulovanost korupce a klientelismus nebo nedostatek podnikatelské odpovědnosti a etiky. Hlavním úkolem členů řešitelského týmu z řad odborníků na interkulturální management, konkurenceschopnost lidského kapitálu a problematiku trhu práce roli korupce a lobbyingu v systému rozhodování a na podnikatelskou etiku a sociální odpovědnost podnikatelských subjektů tedy bude identifikovat klíčové faktory vyváženého a dlouhodobého ekonomického růstu a udržitelné důvěry v legitimitu a odpovědnost všech úrovní governance a formulovat konkrétní předpoklady pro možnost aplikace good governance v oblasti globální, regionální i národní politiky a ekonomiky.

 

Řešení globálních problémů a cesta k vyváženému a dlouhodobému ekonomickému i sociálnímu růstu dnešní světové společnosti však obecně spočívá zejména v úloze vzdělání a informací ve společnosti a tedy v kvalitě lidského kapitálu. Ekonomický růst je dnes více než jindy založen na high-tech technologiích a kvalitní a produktivní pracovní síle, což však zároveň vyvolává tlaky na trhu práce a nutnost zvyšování mobility a konkurenceschopnosti práce, jako klíčového výrobního faktoru. Do centra pozornosti této sekce tedy bude patřit také analýza trhu práce ve vyspělých zemích (zejména Evropské unii) s vědomím toho, že kvalita vzdělávání a sociálního dialogu výrazně determinuje jakékoliv pokusy o reformu evropského sociálního modelu (zde se celý tento oddíl dostává do úzké souvislosti s problematikou ekonomické a evropské governance, řešenou v rámci jiných dílčích cílů).

 

Transparentnost a etika ovšem zcela kriticky ovlivňují i chování individuálních subjektů (spotřebitelů a firem) a s rostoucí úlohou informační společnosti nabývají na významu. Podstatným aspektem výzkumu v této oblasti proto bude i zcela konkrétní pohled na odpovědnost a etiku podnikatelských subjektů z odvětví obchodu, v němž důležitost transparentních a korektních informací ovlivňuje rozhodování o spotřebním chování jednotlivců. V souvislosti s postupující integrací světové ekonomiky a rozvojem telekomunikací navíc spotřebitelské rozhodování překračuje hranice národních států i regionů a podtrhuje tak roli mezinárodních režimů zajišťujících srovnatelnost kvalitativních charakteristik mezinárodních toků zboží, služeb i výrobních faktorů.

 

Význam všech výše naznačených problémů pro domácí procesy governance není třeba zvlášť vyzdvihovat, jelikož například sociální dialog, konkurenceschopnost a flexibilita českého trhu práce mají vysokou relevanci jak pro procesy čistě tuzemské (boj s nezaměstnaností, vyvážený rozvoj, regionální politika), tak pro úspěšné a pevné zapojení České republiky do evropské a globální ekonomiky (příliv přímých zahraničních investic a jejich udržení v České republice, konkurenceschopnost české pracovní síly v podmínkách liberalizovaného pracovního trhu EU-25 a více apod.). Ovšem i z hlediska rozvojové problematiky má analýza českých praktik a podmínek rozvojové pomoci (jako součásti zahraniční politiky ČR i aktivit nevládního sektoru), které se mohou efektivně promítnout na úrovni rozvojové politiky EU, vysokou aktuálnost a bude tedy podstatnou součástí řešení této dílčí problematiky.

 

Cílem tematického okruhu Vyvážený rozvoj, transparentnost a etika je nejen přesná identifikace výše naznačených nedostatků dnešního systému vládnutí, jejich klasifikace a analýza důsledků pro legitimitu a efektivnost vládnutí, ale zejména vyzdvižení enormní důležitosti mechanismů transparentnosti, etiky, které lze z hlediska systému politik označit za autoregulační nástroje, jejichž význam pro správnou a efektivní goverananci lze jen těžko kvantifikovat. Na konkrétních příkladech jednotlivých úrovní governance však lze jejich důležitost a význam dostatečně analyzovat a díky němu formulovat obecná i konkrétní doporučení pro jednotlivé úrovně governance. O to důležitější bude identifikovat faktory dlouhodobého a vyváženého ekonomického růstu založeného zejména na kvalitním lidském kapitálu.