Co se děje ve VZ FMV?

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Vyvážený rozvoj

Související stránky

Cíl 4: Vyvážený rozvoj a mezinárodní režimy

Tato skupina spoluřešitelů bude složena z expertů na globalizaci a globální problémy světové ekonomiky, na rozvojovou ekonomiku, na mezinárodní politické vztahy a mezinárodní – zahraniční politiku a na mezinárodní a evropské právo, právo obchodní, kartelové a duševního vlastnictví. Jejich úkolem bude prozkoumat a analyzovat aspekty udržitelného a efektivního rozvoje na všech úrovních governance tak, aby v souladu s celkovým cílem Výzkumného záměru doplnili další systémové předpoklady nutné pro úspěšné uplatnění správné governance. Zároveň ovšem tento tematický okruh nabídne řešení mnoha palčivých problémů dnešní světové ekonomiky. K nim bude patřit zejména rozvojová problematika, která má v době prohlubující se diferenciace rozvojových zemí a nízké efektivnosti rozvojové pomoci dle současných schémat vysokou aktuálnost. Participace rozvojových zemí na světovém hospodářském a sociálním růstu je dnes přitom klíčový faktor úspěchu a postupu nadnárodních snah o ekonomickou i politickou spolupráci (příkladem vlivu rozvojových zemí na nadnárodní systémy a režimy může být například nezdar ministerské konference WTO v Cancúnu). Miléniové cíle či nedávno proběhnuvší jednání WTO v Hongkongu poukazují na rostoucí význam rozvojové problematiky pro funkčnost celé globální ekonomiky a doplňují tak zájem o tuto problematiku zájmem o bezpečnější a vyvážený vývoj rozvojových regionů.

 

Na globální úrovni se analýza bude opírat o roli, legitimitu a efektivnost mezinárodních režimů, které zejména v ekonomické oblasti představují hlavní nástroj reakce globální ekonomiky na měnící se podmínky v důsledku globalizace. Etika a sociální odpovědnost transnacionálních korporací, jejichž vliv mnohdy převyšuje možnosti národních vlád, je rovněž klíčový faktor pro pochopení nové role různých aktérů světové ekonomiky i politiky. Role transparentnosti a nekorupčního prostředí v politice i ekonomice prostupuje všechny úrovně governance a je tedy stejně důležitá v otázkách evropské governance (kterou trápí demokratický deficit, neprůhlednost lobbyistických zájmů i nedostatečná formulace zájmů veřejných) jako v otázkách governance národní, jež, ač v podmínkách České republiky úzce souvisí s přerušenou kontinuitou demokratického vývoje, nikterak nevybočuje ze situace jiných (i vyspělých) zemí. Stranou samozřejmě nemohou zůstat ani globální determinanty a normativní podoba lidského rozvoje nebo a špatná přehlednost multilaterálního, regionálního i národního právního řádu.

 

Cílem tohoto tematického okruhu bude v souvislosti s ostatními dílčími cíli Výzkumného záměru nalézt další předpoklady pro aplikaci, úspěšnost a zejména dlouhodobou udržitelnost nových způsobů governance na její úrovni globální (mezinárodní organizace, transnacionální korporace, globální udržitelný rozvoj, mezinárodní ekonomická migrace, rozvojová pomoc, liberalizace vstupu na trh vyspělých států), regionální (konkrétní aplikace na vnitřní trh Evropské unie – udržitelnost současného sociálního modelu ve světle nárůstu globální konkurence, evropský trh práce, migrace a sociální soudržnost, vnější ekonomické vztahy EU atp.) i národní (sociální dialog v ČR, konkurenceschopnost české pracovní síly, konkurenční pozice České republiky v rámci evropské i světové ekonomiky apod.). Výsledkem tohoto dílčího tematického okruhu by měla být jednak podrobná analýza globálních problémů a jejich řešení prostředky nové governance, jednak celá řada doporučení pro národní i evropskou hospodářskou, sociální či regionální politiku a právo v kontextu převratných změn, které do nich přináší globalizace současné světové ekonomiky.