Co se děje ve VZ FMV?

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Global governance

Související stránky

Cíl 5: Global governance – nový světový řád

Globalizace a změny, které přináší, vyžadují výraznou reformu současného stavu globální governance, jež není schopna adekvátně a dostatečně efektivně na globalizační výzvy reagovat. Zachycení aktuálních výzev pro celosvětové uspořádání ekonomických a politických vztahů bude náplní skupiny odborníků na mezinárodní ekonomické vztahy, světovou ekonomiku a regionalismus, na mezinárodní politiku a bezpečnost, zahraniční politiku ČR a mezinárodní organizace, na multikulturalismus a radikalismus. Náplní jejich výzkumu bude analýza současných tendencí světové ekonomiky v ekonomické, politické a bezpečnostní oblasti, které dohromady vytvářejí globální podmínky platné pro všechny aktéry světové ekonomiky. Ve světle současných proměn světové ekonomiky i politiky se projevují významné nedostatky, které způsobují, že globální governance není schopna úspěšně plnit úlohu, která je jí v globalizovaném světě svěřována. Mezinárodní organizace (převážně ekonomické – WTO, IMF, WB i převážně politické – například OSN) vyžadují reformu své činnosti, protože nejsou schopny adekvátně a efektivně reagovat na výzvy globalizace (finanční krize, dlužnická krize, chudoba, válečné konflikty, terorismus a bezpečnostní hrozby, transparentnost světového obchodního a finančního systému, činnost transnacionálních korporací apod.). Administrace světového ekonomického systému i světové bezpečnosti se tak stále častěji stává předmětem partikulárních zájmů, čímž se světový systém výrazně komplikuje a znepřehledňuje. Důsledkem toho je i odcizení občanské společnosti a soukromého sektoru od globálních problémů a jejich řešení, které s sebou přináší nárůst extremismu a radikalismu, negativní vztah veřejnosti k mezinárodní migraci a malou občanskou podporu liberalizačním snahám a strukturálním reformám, jež jsou nutnou podmínkou úspěšné reakce regionálních i národních ekonomik na globalizaci.

 

Velká pozornost bude v této části výzkumu věnována také souběhu hlavních tendencí světové ekonomiky, tj. globalizaci, multilateralismu a regionalismu, které ovlivňují ekonomické i bezpečnostní uspořádání světa. Zejména nový regionalismus totiž znamená obrovské kvalitativní (změna ekonomického, politického i bezpečnostního záběru regionálních uspořádání) i kvantitativní (obrovský nárůst počtu a rozsahu regionálních dohod) proměny regionální integrace, díky kterým se regionalismus stává skutečně globálním fenoménem, jenž ovlivňuje ekonomické i politické uspořádání světa. Zejména Evropská unie, která patří k nejpokročilejším regionálním integracím, aktuálně aspiruje na významné místo v globální politické i ekonomické architektuře. Rozmach regionalismu tak vyvolává otázky ohledně uspořádání globální governance, které úzce souvisejí například s reformou OSN (a to jak s pohledem na ekonomický rozvoj, tak světovou bezpečnost) nebo s úlohou mezinárodních ekonomických organizací (zejména WTO) a jejich vztahem k regionálním schématům ekonomické i bezpečnostní spolupráce. Jelikož rozmach regionální integrace silně ovlivňuje ekonomické i bezpečnostní podmínky světového uspořádání, je třeba ho podrobit striktně interdisciplinárnímu pohledu, který bude právě zahrnovat analýzu ekonomických, politických a bezpečnostních aspektů regionální integrace. Tím, že Evropská unie patří k vrcholným případům regionální integrace, má celá tato analýza kromě zde zdůrazněného globálního rozměru také významný rozměr evropský (vnější ekonomické vztahy EU a její síť regionálních dohod, role a pozice EU ve světové ekonomice a politice, společná zahraniční a bezpečnostní politika EU, konkurenceschopnost a udržitelnost evropského regionalismu) a skrze členství ČR v EU a její pozici ve světě i rozměr národní (zahraniční politika ČR v kontextu ekonomických a bezpečnostních struktur, pozice ČR v Evropě a ve světě, mezinárodní migrace a ČR apod.).

 

Cílem tohoto tematického okruhu tedy bude zejména formulovat konkrétní návrhy na zlepšení globální governance tak, aby lépe odpovídala výzvám globalizace v ekonomickém i bezpečnostním smyslu. Globální governance má přitom dosah a relevanci pro všechny aktéry světové ekonomiky (tj. také pro Evropskou unii, Českou republiku a jejich soukromý sektor a občanskou společnost), jelikož stabilní světový řád představuje podmínku jejich udržitelné ekonomické i sociální prosperity. Zcela konkrétní a proveditelná doporučení lze z analýzy vztahu jednotlivých tendencí světové ekonomiky formulovat jak pro Evropskou unii (z komparace s ostatními příklady regionální integrace mohou například vyplynout důležitá doporučení pro její ekonomickou a institucionální architekturu), tak pro Českou republiku, jejíž otevřená ekonomika se specifickou geografickou polohou je na globálním vývoji značně závislá.