Co se děje ve VZ FMV?

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Programy sekcí

Související stránky

PDF verze »

 Panel I Zasedací místnost RB 338Ekonomická governance – hospodářská politika vyspělých zemí v kontextu globalizaceMění současná světová finanční a hospodářská krize ekonomickou governanci?
Vedoucí/moderátor: Ingeborg Němcová, Vysoká škola ekonomická v Praze
Panelisté: Pavel Neumann, Vysoká škola ekonomická v Praze
Pojetí ekonomické governance

Josef Taušer, Vysoká škola ekonomická v Praze
Firemní governance v období krize

Hongyi Bi, Shandong Economic University (Čína)
Ekonomická governance v Číně – vybrané aspekty

Regina Fuchsová, EURid
Správa internetových domén

Anotace: Příčiny krize a sanace finančního sektoru a následné hospodářské stabilizační a prorůstové politiky na národní i globální úrovni budou nahlíženy z hlediska ekono­mické governance. Cílem panelu je zmapovat dopady tohoto vývoje na pojetí ekonomické governance.

 Panel II Akademický klubSprávná governance – moderní formy vládnutíExistuje evropská veřejná sféra?
Vedoucí/moderátor: Vladimíra Dvořáková, Vysoká škola ekonomická v Praze
Panelisté: Karel Müller, Vysoká škola ekonomická v Praze
Evropská veřejná sféra – teoretické vymezení pojmu

Blanka Říchová, Fakulta sociálních věd, UK v Praze
Etnicky vymezené regiony a evropská identita

Radka Druláková, Vysoká škola ekonomická v Praze
Národní nebo evropský prostor v oblasti svobody, bezpečnosti a práva?

Petr Vymětal, Vysoká škola ekonomická v Praze
Formulace zájmů a nastolování agendy v EU

Josef Bič, Vysoká škola ekonomická v Praze
Hospodářské politiky jako nástroj pro dotváření evropského ekonomického prostoru

Anotace: Další prohlubování EU nesporně vyžaduje vytváření i evropského veřejného prostoru, respektive evropské občanské společnosti. Panel si klade otázku, zda jsou aktéři (nevládní organizace, lobbistické skupiny, zájmové skupiny atd.), kteří vstupují do evropského prostoru vládnutí, pouze reprezentanty „národních“ zájmů (států, případně regionů etnicky vymezených – Baskové, Katalánci, Skotové atd.) nebo globálních procesů (nadnárodní organizace, mezinárodní nevládní organizace odrážející procesy globalizace) a/nebo odrážející specifické problémy EU?

 Panel III Zasedací místnost NB 244Udržitelný rozvoj, transparentnost a etikaMohou obchodní podniky přeměnit společenskou odpovědnost na konkurenční výhodu?
Vedoucí: Dana Zadražilová, Vysoká škola ekonomická v Praze
Spojení společenské odpovědnosti s ekonomickými cíli
Moderátor: Martin Moravec, Vysoká škola ekonomická v Praze
Panelisté: Zdeněk Juračka, SOCR ČR, SČMSD
Zlepšování image obchodu v České republice

Jan Bízik, PricewaterhouseCoopers
Maloobchod a dodavatelsko-odběratelské vztahy

Tomáš Nejedlo, Business Leaders Forum
Best practices

Anotace: Mohou obchodní organizace využít k budování konkurenční výhody koncept CSR? Jaká témata představují průsečík ekonomických zájmů a společenských problémů, které může obchod efektivně řešit? Jsou etické kodexy nástrojem, který pomůže kultivovat podnikatelské prostředí, nebo pouze proklamací?

 Panel IV Klub CIKS – SB 17 (mezanin)Vyvážený rozvoj a mezinárodní režimyJaké jsou podmínky realizace vyváženého rozvoje?
Vedoucí/moderátor: Vladimír Jeníček, Vysoká škola ekonomická v Praze
Globalizační tlaky jako zdroj (ne)rovnováhy a poučení z krize
Panelisté: Jiří Fárek, Hospodářská fakulta, Technická univerzita Liberec
Současná krize a její souvislosti

Čestmír Konečný, Vysoká škola ekonomická v Praze
Změny v uspořádání mezinárodních vztahů

Jaroslav Foltýn, externí spolupracovník VŠE v Praze
Rozvojový svět a problémy trvalého růstu

Zbyněk Švarc, Vysoká škola ekonomická v Praze
Právní a politické předpoklady vyváženého rozvoje EU

Josef Abrhám, Vysoká škola ekonomická v Praze
Teritoriální soudržnost a vyvážený rozvoj EU

Zuzana Trávníčková, Vysoká škola ekonomická v Praze
Vyvážený rozvoj na globální a regionální úrovni

Štěpánka Zemanová, Vysoká škola ekonomická v Praze
Globální vyváženost růstu a limity jeho realizace

Anotace: Panel pojedná o problémech vyváženého rozvoje na regionální a globální úrovni, o globalizačních tlacích ve světové ekonomice, dále o politických předpokladech vyváženého rozvoje, jakož i politických a právních podmínkách vyváženého rozvoje v EU včetně teritoriální soudržnosti EU.

 Panel V Foyer CTVS (naproti Akademickému klubu)Globální governance – nový světový řádJakou roli hrají v globalizovaném světě mezinárodní instituce?
Vedoucí/moderátor: Zuzana Lehmannová, Vysoká škola ekonomická v Praze
Panelisté: Vladimír Kopal, Západočeská univerzita v Plzni
Reforma OSN z hlediska mezinárodního práva

Michal Broža, IC OSN v Praze
Role informačních center OSN

Pavel Hnát, Vysoká škola ekonomická v Praze
Role mezinárodních ekonomických organizací v kontextu krize

Jan Martin Rolenc, Vysoká škola ekonomická v Praze
Aktuální bezpečnostní výzvy v kontextu globalizace

Tomáš Rohrbacher, Vysoká škola ekonomická v Praze
Postavení občanské společnosti v globální governanci

Anotace: Globalizace výrazně proměňuje pozici států ve světové ekonomice a politice a spolu s tím také úlohu a cíle mezinárodních organizací. Ty se dnes potýkají jednak s problémy definování vlastních cílů a způsobů fungování, jednak s problémem skutečně efektivního a přitom spravedlivého zastoupení zájmů jednotlivých členů. Panel pojedná o nejzávažnějších důsledcích posunů ve světové ekonomice a politice pro činnost OSN i jiných mezinárodních bezpečnostních a ekonomických organizací a pokusí se zhodnotit i úlohu formující se globální občanské společnosti v jejich rozhodovacích procesech.