Co se děje ve VZ FMV?

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Výzkumný záměr FMV VŠE v Praze

Související stránky

V lednu 2007 začala na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze realizace sedmiletého výzkumného záměru s názvem „Governance v kontextu globalizované společnosti a ekonomiky“. Výzkumný tým složený z odborníků na ekonomii, mezinárodní vztahy, politologii a právo budou v průběhu jeho řešení zkoumat nejaktuálnější aspekty spojené s reakcí společnosti a ekonomiky v České republice, Evropě i ve světě na rychle se měnící realitu globalizovaného světa. Výstupy jejich činnosti budou formou odborných článků a publikací, konferencí, seminářů a diskusí průběžně k dispozici široké veřejnosti, studentů, podnikatelům i státní správě.

 

Praha, 15. května 2007

 

Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze (FMV) představuje pedagogické a vědecké pracoviště zaměřené na problematiku mezinárodních ekonomických a politických vztahů, včetně právních otázek s těmito vztahy souvisejícími. Její jednotlivá pracoviště se specializují na různé (zejména makroekonomické, mikroekonomické, politologické, bezpečnostní a právní) aspekty mezinárodních vztahů. Díky tomu představuje Fakulta mezinárodních vztahů vnitřně provázanou síť pedagogických a vědeckých týmů, která umožňuje provádět základní i aplikovaný výzkum komplexních otázek spojených s ekonomicko-sociálními, politologickými, politicko-bezpečnostními a právními otázkami světového ekonomického a sociálního systému.

 

Na základě institucionální podpory poskytnuté Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, v jehož soutěži návrh FMV uspěl, začala fakulta od ledna 2007 realizovat svůj výzkumný záměr s názvem „Governance v kontextu globalizované společnosti a ekonomiky„. Do jeho řešení je zapojeno na 30 odborníků z Kateder: mezinárodního obchodu, obchodního podnikání a komerčních komunikací, podnikového a evropského práva, politologie, světové ekonomiky a Střediska mezinárodních studií Jana Masaryka. Tím představují interdisciplinární tým, který je schopný postihnout komplexnost ekonomických a společenských procesů současného světa.

 

Výzkumný tým je rozdělen do výzkumných skupin, které se zabývají jednotlivými aspekty proměn vládnutí. Skupina zabývající se ekonomickou governance může poskytnout strategické poznatky zástupcům soukromého sektoru, podnikatelům zapojených do mezinárodního obchodu i aktérům hospodářské politiky v České republice i Evropské unii. Determinanty efektivní a flexibilní kombinace jednotlivých složek vládnutí se zabývá skupina, jejíž náplní je good governance. Realitu globálního světa ovlivňují také nadnárodní aktéři, jejichž aktivity může ovlivnit skupina zabývající se mezinárodními režimy a etikou. Stranou nezůstanou ani determinanty vyváženého a udržitelného rozvoje. Skupina zabývající se global governance bude identifikovat úspěšné zapojení České republiky do světového řádu, který se vlivem globalizace aktuálně mění a formuje.

 

V souladu s celkovými a dílčími cíli, jednotlivými etapami řešení a charakterem vědních oborů budou mít výsledky řešení výzkumného záměru charakter vědeckých publikací, odborných expertiz určených pro praxi a studijních materiálů. Z obsahového hlediska budou mít tyto výstupy teoreticko-aplikační charakter s důrazem na vznik aktuálních a ucelených (interdisciplinárních) studií tak, aby zasáhly co nejširší okruh uživatelů z řad orgánů státní správy, nevládních organizací, soukromého sektoru, studentů vysokých škol a občanské společnosti obecně. Vzhledem k celoevropskému či dokonce celosvětovému dosahu zkoumané problematiky bude důraz kladen na publikování výstupů nejen v českém jazyce, ale také v angličtině, případně dalších evropských jazycích.

 

Včasnost a dostupnost komplexních informací o nejnovějších trendech světového, evropského i národního vývoje, které si výzkumný záměr klade za cíl poskytovat, umožní reagovat v předstihu na projevy měnícího se prostředí, ať již na úrovni státní správy, samosprávy (např. regionální) či soukromých podnikatelských subjektů a občanské společnosti. Kombinací teoretického pohledu a jeho aplikace na úroveň národní, regionální a potažmo i globální, vznikne spletitá a vzájemně provázaná mozaika názorů, podnětů a doporučení, které bude možné aplikovat do konkrétní hospodářské, zahraniční, regionální aj. politiky České republiky a pozitivně tak ovlivnit nejen její reakci na globalizaci světové ekonomiky, ale také její aktivní účast v Evropské unii. Přitom správná reakce a pochopení příležitostí, které globalizace nabízí, dnes představují zcela klíčový moment udržení národní i regionální konkurenční pozice a výkonnosti firem.